இதை மட்டும் இழக்காதே!

இதை மட்டும் இழக்காதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 184    அதிகரம்: ஊக்கமுடைமை   குறள் எண்: 593 இதை மட்டும் இழக்காதே! ஆக்கம்

Read more

அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்!

அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 346     அதிகரம்: அன்புடைமை   குறள் எண்: 76 அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்! அறத்திற்கே அன்புசார்பு

Read more

வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா?

வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா? குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 302      அதிகரம்: படைமாட்சி   குறள் எண்: 763 வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல்

Read more

உன்னை அழிக்க நினைப்பவர்கள் தானாக அழிவார்கள்!

உன்னை அழிக்க நினைப்பவர்கள் தானாக அழிவார்கள்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 343          அதிகரம்: இல்லறவியல்     குறள் எண்: 158 உன்னை அழிக்க

Read more

முறையற்ற காதல் மற்றும் காமத்திலிருந்து வெளியே வா!

முறையற்ற காதல் மற்றும் காமத்திலிருந்து வெளியே வா! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 341   அதிகாரம்: நெஞ்சொடுகிளத்தல்  குறள் எண்: 1241 முறையற்ற காதல்

Read more

போலியாக நடிப்பவர்களிடம் நீயும் போலியாக பழகு!

போலியாக நடிப்பவர்களிடம் நீயும் போலியாக பழகு! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 294      அதிகாரம்: கூடா நட்பு         குறள் எண்: 830

Read more

அரசியல் தந்திரம்!

அரசியல் தந்திரம்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண் : 42   அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல்  குறள் எண் : 691 அரசியல் தந்திரம்! அகலாது

Read more

எண்ணம்போல் வாழ்க்கை!

எண்ணம்போல் வாழ்க்கை! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 41     அதிகாரம்: ஊக்கமுடைமை     குறள் எண் : 596 எண்ணம்போல் வாழ்க்கை! உள்ளுவ

Read more

காமத்தில் மூழ்காதே.வாழ்வை இழப்பாய்!

காமத்தில் மூழ்காதே.வாழ்வை இழப்பாய்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 340 அதிகாரம்: படர்மெலிந்து இரங்கல் குறள் எண்: 1166 காமத்தில் மூழ்காதே.வாழ்வை இழப்பாய்! இன்பம்

Read more

18 வயது கடந்தவர்கள் மட்டும் இதை படிக்கவும்!

18 வயது கடந்தவர்கள் மட்டும் இதை படிக்கவும்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 339 அதிகாரம்: புணர்ச்சி விதும்பல் குறள் எண்: 1289 18

Read more