இதை மட்டும் இழக்காதே!

இதை மட்டும் இழக்காதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 184    அதிகரம்: ஊக்கமுடைமை   குறள் எண்: 593 இதை மட்டும் இழக்காதே! ஆக்கம்

Read more

மனம் தளராதே!

மனம் தளராதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 198     அதிகாரம்: அறன் வலியுறுத்தல்   குறள் எண்: 38 மனம் தளராதே! வீழ்நாள் படாஅமை

Read more

அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்!

அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 346     அதிகரம்: அன்புடைமை   குறள் எண்: 76 அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்! அறத்திற்கே அன்புசார்பு

Read more

சிலரோடு வாழ முடியாது!

சிலரோடு வாழ முடியாது! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 345     அதிகரம்: பேதைமை    குறள் எண்: 832 சிலரோடு வாழ முடியாது! பேதைமையுள்

Read more

இனியும் சோம்பேறியாக இருக்காதே!

இனியும் சோம்பேறியாக இருக்காதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 214      அதிகரம்: மடியின்மை   குறள் எண்: 606 இனியும் சோம்பேறியாக இருக்காதே! படியுடையார்

Read more

வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா?

வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா? குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 302      அதிகரம்: படைமாட்சி   குறள் எண்: 763 வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல்

Read more

உன்னை அழிக்க நினைப்பவர்கள் தானாக அழிவார்கள்!

உன்னை அழிக்க நினைப்பவர்கள் தானாக அழிவார்கள்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 343          அதிகரம்: இல்லறவியல்     குறள் எண்: 158 உன்னை அழிக்க

Read more

முறையற்ற காதல் மற்றும் காமத்திலிருந்து வெளியே வா!

முறையற்ற காதல் மற்றும் காமத்திலிருந்து வெளியே வா! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 341   அதிகாரம்: நெஞ்சொடுகிளத்தல்  குறள் எண்: 1241 முறையற்ற காதல்

Read more

போலியாக நடிப்பவர்களிடம் நீயும் போலியாக பழகு!

போலியாக நடிப்பவர்களிடம் நீயும் போலியாக பழகு! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 294      அதிகாரம்: கூடா நட்பு         குறள் எண்: 830

Read more

அரசியல் தந்திரம்!

அரசியல் தந்திரம்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண் : 42   அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல்  குறள் எண் : 691 அரசியல் தந்திரம்! அகலாது

Read more