கோழையாக இருக்காதே!

கோழையாக இருக்காதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 182 அதிகாரம்: வலியறிதல் குறள் எண்: 473 கோழையாக இருக்காதே! உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கிஇடைக்கண் முரிந்தவர்

Read more