நம்பாதே!

நம்பாதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 55       அதிகாரம்: பகைத்திறந்தெரிதல்      குறள் எண்: 876 நம்பாதே! தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண் தேறான்

Read more

மதியாதார் தலைவாசல் மிதியாதே!

மதியாதார் தலைவாசல் மிதியாதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 358       அதிகரம்: புகழ்      குறள் எண்: 236 மதியாதார் தலைவாசல் மிதியாதே!

Read more

பழிவாங்காதே! கர்மா பார்த்துக்கொள்ளும்

பழிவாங்காதே! கர்மா பார்த்துக்கொள்ளும் குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 357    அதிகரம்: இல்லறவியல்  குறள் எண்: 205 பழிவாங்காதே! கர்மா பார்த்துக்கொள்ளும் இலன்என்று

Read more

எல்லைக்குள் வாழ்ந்தால் தொல்லை இல்லை

எல்லைக்குள் வாழ்ந்தால் தொல்லை இல்லை குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 356     அதிகரம்: அவாவறுத்தல்  குறள் எண்: 369 இன்பம் இடையறாது

Read more

உன் மதிப்பு தெரியாதவர்களோடு பேசாதே!

உன் மதிப்பு தெரியாதவர்களோடு பேசாதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 355   அதிகரம்: சிற்றினம் சேராமை   குறள் எண்: 457 உன் மதிப்பு

Read more

உண்மையாக வாழ்ந்தால் வாழ முடியாது!

உண்மையாக வாழ்ந்தால் வாழ முடியாது! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 354   அதிகரம்: ஒழுக்கமுடைமை   குறள் எண்: 140 உண்மையாக வாழ்ந்தால் வாழ

Read more

தேவையில்லாமல் நீயாக மாட்டிக்கொள்ளாதே!

தேவையில்லாமல் நீயாக மாட்டிக்கொள்ளாதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 347   அதிகரம்: அவாவறுத்தல்    குறள் எண்: 368 தேவையில்லாமல் நீயாக மாட்டிக்கொள்ளாதே! அவாஇல்லார்க்கு

Read more

குடும்ப வாழ்வில் கஷ்டமா? இதை கேளுங்கள்!

குடும்ப வாழ்வில் கஷ்டமா? இதை கேளுங்கள்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 353      அதிகரம்: இல்வாழ்க்கை    குறள் எண்: 47 குடும்ப வாழ்வில்

Read more

உன்னை வெறுப்பவர்களை நேசிக்காதே!

உன்னை வெறுப்பவர்களை நேசிக்காதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 351      அதிகரம்: அன்புடைமை    குறள் எண்: 79 உன்னை வெறுப்பவர்களை நேசிக்காதே! புறத்துறுப்

Read more