18 வயது கடந்தவர்கள் மட்டும் இதை படிக்கவும்!

18 வயது கடந்தவர்கள் மட்டும் இதை படிக்கவும்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 339 அதிகாரம்: புணர்ச்சி விதும்பல் குறள் எண்: 1289 18

Read more

இது நன்றிகெட்ட உலகம். மறக்காதே!

இது நன்றிகெட்ட உலகம். மறக்காதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 304 அதிகாரம்: செய்நன்றி அறிதல் குறள் எண்: 108 இது நன்றிகெட்ட உலகம்.

Read more

குற்ற உணர்வில் இருக்கும்போது இதைக் கேள்!

குற்ற உணர்வில் இருக்கும்போது இதைக் கேள்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 335 அதிகாரம்: பொறையுடைமை குறள் எண்: 156 குற்ற உணர்வில் இருக்கும்போது

Read more

புதுவருடத்திலாவது இப்படி இருந்து பார்…….

புதுவருடத்திலாவது இப்படி இருந்து பார்……. குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 333 அதிகாரம்: நீத்தார் பெருமை குறள் எண்: 27 புதுவருடத்திலாவது இப்படி இருந்து

Read more

அவசரப்படாதே!

அவசரப்படாதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 190 அதிகாரம்: காலமறிதல் குறள் எண்: 487 அவசரப்படாதே! பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்துஉள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர். விளக்கம்:

Read more

காமம். தெரியாததும். தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டியதும்!

காமம். தெரியாததும். தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டியதும்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 132 அதிகாரம்: நினைந்தவர் புலம்பல் குறள் எண்: 1201 காமம். தெரியாததும். தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டியதும்!

Read more

உனக்காக உண்மையாக வாழ்!

உனக்காக உண்மையாக வாழ்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 170 அதிகாரம்: வாய்மை குறள் எண்: 294 உனக்காக உண்மையாக வாழ்! உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின்

Read more

உண்மையான காதல் இதை செய்யும்!

உண்மையான காதல் இதை செய்யும்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 162 அதிகாரம்: காதற்சிறப்புரைத்தல் குறள் எண்: 1128 உண்மையான காதல் இதை செய்யும்! நெஞ்சத்தார்

Read more

தாக்குபிடி!

தாக்குபிடி! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 63 அதிகாரம்: ஊக்கமுடைமை குறள் எண்: 597 தாக்குபிடி! சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு விளக்கம்:

Read more

மனதிலிருந்து நீக்கு!

மனதிலிருந்து நீக்கு! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 082 அதிகாரம்: அறன்வலியுறுத்தல் குறள் எண்: 035 மனதிலிருந்து நீக்கு! அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்இழுக்கா இயன்றது

Read more