எண்ணம்போல் வாழ்க்கை!

எண்ணம்போல் வாழ்க்கை! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 41     அதிகாரம்: ஊக்கமுடைமை     குறள் எண் : 596 எண்ணம்போல் வாழ்க்கை! உள்ளுவ

Read more

நல்லவர்களை தேடி வாழ்வை வீணடிக்காதீர்கள்!

நல்லவர்களை தேடி வாழ்வை வீணடிக்காதீர்கள்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 320 அதிகாரம்: இனியவைகூறல் குறள் எண்: 100 நல்லவர்களை தேடி வாழ்வை வீணடிக்காதீர்கள்!

Read more

நீ படும் கஷ்டம் வீண்போகாது!

நீ படும் கஷ்டம் வீண்போகாது! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 337 அதிகாரம்: படைசெருக்கு குறள் எண்: 776 நீ படும் கஷ்டம் வீண்போகாது!

Read more

தேவையற்ற சில நினைவுகளை அழி!

தேவையற்ற சில நினைவுகளை அழி! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 271 அதிகாரம்: வெகுளாமை குறள் எண்: 304 தேவையற்ற சில நினைவுகளை அழி!

Read more

எதையும் அதிகம் நேசிக்காதே!

எதையும் அதிகம் நேசிக்காதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 324 அதிகாரம்: இல்வாழ்க்கை குறள் எண்: 47எதையும் அதிகம் நேசிக்காதே!இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்முயல்வாருள் எல்லாம்

Read more

கோழையாக இருக்காதே!

கோழையாக இருக்காதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 182 அதிகாரம்: வலியறிதல் குறள் எண்: 473 கோழையாக இருக்காதே! உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கிஇடைக்கண் முரிந்தவர்

Read more

காத்திருந்து நீ விரும்பியதை அடை!

காத்திருந்து நீ விரும்பியதை அடை! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 147 அதிகாரம்: காலம் அறிதல் குறள் எண்: 487 காத்திருந்து நீ விரும்பியதை அடை!

Read more

உன் பலத்தை அதிகரி!

உன் பலத்தை அதிகரி! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 180 அதிகாரம்: வலியறிதல் குறள் எண்: 473 உன் பலத்தை அதிகரி! உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின்

Read more

சொல்ல வேண்டியதை சொல்!

சொல்ல வேண்டியதை சொல்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு:174 அதிகாரம்: சொல்வன்மை குறள் எண்:647 சொல்ல வேண்டியதை சொல்! சொல்லல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனைஇகழ்வெல்லல் யார்க்கும்

Read more

சிலரிடமிருந்து தள்ளி இரு!

சிலரிடமிருந்து தள்ளி இரு! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு:176 அதிகாரம்: இடனறிதல் குறள் எண்:495 சிலரிடமிருந்து தள்ளி இரு! நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்நீங்கின் அதனைப்

Read more