வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா?

வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா? குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 302      அதிகரம்: படைமாட்சி   குறள் எண்: 763 வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல்

Read more

நீ இதுவரை அறியாத சில மர்மங்கள்!

நீ இதுவரை அறியாத சில மர்மங்கள்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 338 அதிகாரம்: புணர்ச்சி விதும்பல் குறள் எண்: 1289 நீ இதுவரை

Read more

போனது போகட்டும். இனியாவது வாழ்!

போனது போகட்டும். இனியாவது வாழ்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 336 அதிகாரம்: ஊக்கமுடைமை குறள் எண்: 595 போனது போகட்டும். இனியாவது வாழ்!

Read more

விதியென்று விட்டுவிடாதே!

விதியென்று விட்டுவிடாதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 334 அதிகாரம்: ஆள்வினையுடைமை குறள் எண்: 620 விதியென்று விட்டுவிடாதே! ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்

Read more

உண்மையை பேசாதே. உண்மையாக இருக்காதே!

உண்மையை பேசாதே. உண்மையாக இருக்காதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண்: 332 அதிகாரம்: வாய்மை குறள் எண்: 291 உண்மையை பேசாதே. உண்மையாக இருக்காதே!

Read more

இது உன் வாழ்க்கை நீயே முடிவெடு!

இது உன் வாழ்க்கை நீயே முடிவெடு! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 194 அதிகாரம்: தெரிந்துசெயல்வகை குறள் எண்: 461 இது உன் வாழ்க்கை நீயே

Read more

ஏன் காதல் தோல்வி அடைகின்றன?

ஏன் காதல் தோல்வி அடைகின்றன? குறளின் குரல்! – திருக்குறள்! பதிவு:172 அதிகாரம்:புணர்ச்சி விதும்பல் குறள் எண்:1234 எதற்காகவும் உன் காதலை விட்டுதராதே! ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி

Read more

சிலரின் அன்பை எதிர்பார்க்காதே!

சிலரின் அன்பை எதிர்பார்க்காதே! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு:173 அதிகாரம்:தனிப்படர் மிகுதி குறள் எண்:1195 சிலரின் அன்பை எதிர்பார்க்காதே! நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோதாம்காதல் கொள்ளாக்

Read more

வாழ்விற்கு பணம் முக்கியம்: ஆனால்?

வாழ்விற்கு பணம் முக்கியம்: ஆனால்? குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 165 அதிகாரம்: அருளுடைமை குறள் எண்: 247 வாழ்விற்கு பணம் முக்கியம்: ஆனால்? அருளில்லார்க்கு

Read more

தனிமை வரமா? சாபமா?

தனிமை வரமா? சாபமா? குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 159 அதிகாரம்: காலமறிதல் குறள் எண்: 485 தனிமை வரமா? சாபமா? காலம் கருதி இருப்பர்

Read more